نام محصول مشخصات
یاماها 1300 – 0114 مشخصات
هوندا تریل – 0115 مشخصات
هارلی وی 6 بزرگ – 1040 مشخصات
سوزوکی بزرگ – 1010 مشخصات
هارلی دیویدسون – 0490 مشخصات
سوزوکی اسپورت – 0500 مشخصات
سوزوکی پلیس – 0501 مشخصات